Make your own free website on Tripod.com
Giuseppe Ficara 29 luglio 2000;
photo Milani/Pezzoli