Giuseppe Ficara
29 luglio 2000;
photo Milani/Pezzoli